Πτηνοτροφία

Οι Ζωοτροφές Θεσσαλίας διαθέτουν  τα παρακάτω φυράματα εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση στον παραγωγό της.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλήρεις Σύνθετες Πτηνοτροφές - Μίγματα

101 φύραμα για κοτόπουλα Α' Ηλικίας (0 - 40 ημερών)
102 φύραμα για Κοτόπουλα Β' Ηλικίας (40 έως τη σφαγή τους)
103 τραχανάς για κοτόπουλα Α' Ηλικίας
104 τραχανάς για κοτόπυλα Β' Ηλικίας
105 φύραμα για Γαλοπούλες Α' Ηλικίας
106 φύραμα για Γαλοπούλες Β' Ηλικίας
107 φύραμα για κότες χωρικής ωοτοκίας
108 φύραμα για Στρουθοκάμηλοι πάχυνσης
109 φύραμα για στρουθοκάμηλοι ωοτοκίας

Συμπληρωματικές Σύνθετες Πτηνοτροφές - Ισορροπιστές

46889 ισορροπιστής Blattin για κοτόπουλα πάχυνσης
46880 ισορροπιστής Blattin για γαλοπούλες πάχυνσης
15591 οργανικά οξέα Blattisan

 

Πτηνοτροφία | Ζωοτροφές Θεσσαλίας Α.Ε.