Πρoιόντα

Οι τροφές  απευθύνονται σε όλα τα είδη παραγωγικών ζώων  και σε κάθε τύπο εκτροφής
Γνωρίζοντας οι έταιροι καλά το αντικέιμενο  και λόγω μακράς πείρας , οι Ζωοτροφές Θεσσαλίας προσφέρουν προιόντα που εγγυώνται την φυσική διατροφή καί τη μέγιστη απόδοση της εκτροφής.
Κωδικός έγκρισης παρασκευαστή σύνθετων ζωοτροφών EL00120440000055

Πρoιόντα | Ζωοτροφές Θεσσαλίας Α.Ε.
ΕΣΠΑ